SUPERMANS VÄNNER OCH FIENDER

Superman (1978) Christopher Reeves

(SUPERMANS FRIENDS AND ENEMIES – English translations further down)

Tävling längst ner i artikeln ;)

I Supermans värld kryllar det av vänner och fiender. Vissa är bara med i enstaka tidningsnummer och filmer, andra har mer återkommande roller. En sak som är gemensamt för många av dem är initialerna L.L., bland andra Supermans förälskelser genom åren som Lois Lane, Lana Lang, Lori Lemaris och Lyla Lerrol. Men det gäller även skurken Lex Luthor.

Superman har sin beskärda del av vänner och fiender. Bland vännerna märks Lois Lane, den figur som är mest kopplad till Superman bland annat som kollega, konkurrent, kärlek och hustru. Andra viktiga bifigurer är medarbetarna på dagstidningen Daily Planet som fotografen Jimmy Olsen och chefredaktören Perry White. Till vännerna hör naturligtvis också Clark Kents adoptivföräldrar Jonathan och Martha Kent, flickvännen Lana Lang från barndomen och bäste barndomskompisen Pete Ross.

Superman har också medarbetare som professor Hamilton och John Henry Irons som ofta ger honom vetenskapliga råd och teknisk hjälp.

Andra vänner till Superman är Supergirl, superhunden Krypto, samt brottsbekämpande gänget Justice League of America (där han ofta är medlem och ledare) vars ursprungsgrupp bland annat bestod av Aquaman, Flash, Green Lantern, Batman och Wonder Woman. Han är också medlem i Legion of Super-Heroes. En gång var han också kär i en sjöjungfru, Lori Lemaris.

Något som delas av flera bifigurer är att deras namn är skrivna som allitterationer, särskilt med initialerna ”L.L.”, som Lex Luthor, Lois Lane, Linda Lee, Lana Lang, Lori Lemaris och Lucy Lane (syster till Lois Lane). Dessa allitterationer är särskilt vanliga i de tidiga Superman-tidningarna. Kanske trodde tidningskaparna att det skulle vara lättare för de förmodat unga läsarna om alla namn började med L.L.

Andra namn med initialerna L.L. är Laura Lang (Lana Langs mor), Lewis Lang (Lana Langs far), hela klanen Luthor med Lex i spetsen och den är stor, samt Lara Lor-Van (Supermans biologiska mor). Även sjöjungfrun Lori Lemaris har en syster med initialerna L.L., Lenora Lemaris.

Att superhjältar i serievärlden slår sig samman är vanligt i serietidningar från DC Comics. Under årens lopp har Superman vid flera tillfällen slagit sig ihop med kollegan Batman. När de kämpar tillsammans i par, kallas de ofta ”World’s Finest” som en liten hyllning till namnet på serietidningen som specialiserade sig på äventyr med samarbetande superhjältar.

2003 började DC Comic’s publicera en ny månatlig serietidning med de två figurerna som fick namnet Superman/Batman eller Batman/Superman, beroende på tycke och smak. Superman har även haft en romantisk relation med Wonder Woman. Deras gemensamma äventyr kan läsas i Superman/Wonder Woman vars första nummer kom ut 2013.

De skurkar som Superman bekämpade i de tidigaste serietidningarna var helt vanliga om än inte helt normala människor, som gangsters, korrupta politiker och våldsamma makar, men snart började skurkarna bli mer bisarra och många av dem kom ständigt tillbaka för att göra nya brott.

Den galne vetenskapsmannen Ultra-Humanite, som introducerades i Action Comics nummer 13 i juni 1939, was Supermans första återkommande kriminella fiende. Superhjältens mest kända ärkefiende är naturligtvis superskurken Alexander Joseph ”Lex” Luthor, som första gången dök upp i Action Comics nummer 23 i april 1940. Över åren har han framställts som både en eremit med avancerade vapen och maktgalen miljardär. Han skapades av Jerry Siegel och Joe Shuster, mer kända som Supermans upphovsmän. 

1944 dök den magiske och själviske impen Mister Mxyzptlk upp. Han kom från 5:e dimensionen och blev Supermans första återkommande motståndare med superkrafter. Supermans första utomjordiska fiende, Brainiac, debuterade i Action Comics nummer 242 i juli 1958.

Den monstruöse Doomsday, introducerad i Superman: The Man of Steel nummer 17–18 i november/december 1992, är den farligaste motståndare som Superman någonsin mött. Doomsday är också den första skurken som dödar Superman i närstrid. Superman brukar dock inte vara död alltför länge. Andra fiender till Superman är den udde Superman-dubbelgångaren Bizarro, den kryptonske skurken General Zod och utomjordiska tyranner som Darkseid and Mongul.

TÄVLING:
Superman karaktären fyller 80år och det firar vi med en liten tävling!
Svara på följande fråga:
Vad hette skådespelaren som spelade första Superman från 1978?

Svara på det genom att skicka ett mail till Philippeantonio@Domcoola.se
En vinnare får SUPERMAN THE MOVIE 4K UHD från 1978!
Lycka till! Vinnaren presenteras den 7:e januari 2019, Gott Nytt år!

 

 

(ENGLISH GOOGLE TRANSLATION BELOW)

In the Superman’s world, it encounters friends and enemies. Some are only in single newspaper numbers and movies, others have more recurring roles. One thing that is common to many of them is the initials L.L., among others Superman’s love over the years such as Lois Lane, Lana Lang, Lori Lemaris and Lyla Lerrol. But this also applies to the villain Lex Luthor.

Superman has his fair share of friends and enemies. Among friends are Lois Lane, the figure most closely linked to Superman, among others as colleague, competitor, love and wife. Other important figures are the employees of the Daily Planet newspaper as photographer Jimmy Olsen and editor-in-chief Perry White. To friends, of course, Clark Kent’s adoptive parents Jonathan and Martha Kent, the girlfriend Lana Lang from childhood and best childhood buddy Pete Ross also hear.

Superman also has associates such as Professor Hamilton and John Henry Irons who often give him scientific advice and technical assistance.

Other friends of Superman are Supergirl, super-dog Krypto, and law enforcement gang Justice League of America (where he is often a member and leader) whose group of origin included Aquaman, Flash, Green Lantern, Batman and Wonder Woman. He is also a member of Legion of Super-Heroes. Once, he was also in love with a mermaid, Lori Lemaris.

One thing that is shared by several figures is that their names are written as alliterations, especially with the initials “L.L.”, such as Lex Luthor, Lois Lane, Linda Lee, Lana Lang, Lori Lemaris and Lucy Lane (sister of Lois Lane). These alliterations are particularly common in the early Superman newspapers. Perhaps the magazine creators thought that it would be easier for the supposed young readers if all names began with L.L.

Other names with the initials L.L. is Laura Lang (Lana Lang’s mother), Lewis Lang (Lana Lang’s father), the whole clan Luthor with Lex in the lead and it is great, as well as Lara Lor-Van (Superman’s biological mother). Also, Mermaid Lori Lemaris has a sister with the initials L.L., Lenora Lemaris.

The fact that superheroes in the series world are merging is common in comic books from DC Comics. Over the years, Superman has on several occasions teamed up with his colleague Batman. When fighting together in pairs, they are often called “World’s Finest” as a small tribute to the name of the comic book specializing in adventures with cooperating superheroes.

In 2003, DC Comic’s began publishing a new monthly comic book with the two characters named Superman / Batman or Batman / Superman, depending on taste and taste. Superman has also had a romantic relationship with Wonder Woman. Their joint adventure can be read in Superman / Wonder Woman whose first issue came out in 2013.

The villains that Superman fought in the earliest comic books were quite common, though not quite normal, like gangsters, corrupt politicians and violent spouses, but soon the bad guys began to become more bizarre and many of them constantly came back to make new crimes.

The mad scientist Ultra-Humanite, introduced in Action Comics number 13 in June 1939, was Superman’s first recurring criminal enemy. The superhero’s most famous arch-enemy is, of course, the super-crown Alexander Joseph “Lex” Luthor, who first appeared in Action Comics number 23 in April 1940. Over the years he has been portrayed as both a hermit with advanced weapons and power-mad billionaire. He was created by Jerry Siegel and Joe Shuster, better known as Superman’s authors.

In 1944, the magical and selfish imper Mister Mxyzptlk appeared. He came from the 5th dimension and became Superman’s first recurring opponent with super powers. Superman’s first extraterrestrial enemy, Brainiac, made his debut in Action Comics No. 242 in July 1958.

The monstrous Doomsday, introduced in Superman: The Man of Steel number 17-18 in November / December 1992, is the most dangerous opponent ever met by Superman. Doomsday is also the first villain to kill Superman in close combat. However, Superman does not usually die too long. Other enemies of Superman are the Cape Superman double-gang Bizarro, the kryptonian villain General Zod, and alien tyrants such as Darkseid and Mongul.

About Philippe Antonio

My name is Philippe Antonio and I love movies! Have a movie collection that I wouldn't even trade for a new Ferrari (the gasoline is to expensive) ... I love to draw and have my art on another website Blackbrush.se. Besides that, I also love Gadgets and Zlatan ... well, football generally. I Founded this website for my comic figure at first but has lately just focused on movie/game news, reviews and that stuff. So hope you liked it!

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.