Ett nytt försök med Tv-Spelsfilmer

(English translation further down)
Det är inte många tv-spelsfilmer som har fått särskilt bra betyg. Praktiskt taget inga. Det är snarare så att de brukar rankas från sämst till inte jättedålig.

Efter alla dessa år kan man tycka att filmbolagen borde ha förstått att tv-spelsfilmer är hopplösa projekt. Men de senaste tre åren har det kommit ut flera nya spelbaserade filmer, varav de flesta fortfarande inte har mottagits väl.

Bättre men inte bra
2016 var året då det kunde ha släppts en bra tv-spelsfilm. Det var då Assassin’s Creed släpptes med skådespelare som Michael Fassbender, Marion Cotillard och Jeremy Irons i huvudrollerna. Trots en budget på 123 miljoner dollar nådde den endast 18 % på Rotten Tomatoes och det var många som påpekade att det kändes som att skaparna ville för mycket. Förra året kom den nya Lara Croft-filmen (mer om den nedan) och i maj släpptes Detective Pikachu. Filmen är inte helt baserad på ett spel, men i och med att den handlar om Pokémons räknas den med i kategorin. Filmen fick medelmåttiga recensioner, varav många hävdar att det är Ryan Reynolds (som gör rösten till Pikachu) som gör hela filmen. Alla som gillade Deadpool 1 och 2 kommer få ett gott skratt, eftersom den fluffiga figuren liknats vid en mild version av den sarkastiska antihjälten.

 

(Källa: Pexels)

Finns undantag
Det finns fall där en tv-spelsfilm faktiskt har fått bättre recensioner än spelet. Tomb Raider från förra året, med svenska Alicia Wikander som Lara Croft, var löst baserad på spelserien och fick 5.46/10 i betyg på imdb. Detta är mycket högre betyg än vad det nya spelet Shadow of the Tomb Raider fick. Filmen från 2018 hyllades för sitt nytänkande samtidigt som den fortfarande bevarade grundberättelsen. Spelet har kritiserats för att vara precis tvärtom. Det ska vara en upprepning av spelen från 2013 och 2015 och det finns väldigt lite nyheter trots bra grafik.

Större framgång för filmspel
Överlag har det gått bättre för spel som är baserade på filmer. Dessa släpps oftast i anslutning till filmerna och kan antingen ha samma handling eller vara baserad på dem. Spelet Jurassic World Evolution, som baseras på filmen från 2015, släpptes förra året i anslutning till den nya filmen Fallen Kingdom. I höst kommer det fristående spelet Star Wars Jedi: Fallen Order att släppas lagom till dess att den nionde episoden har premiär. Det är tydligt att många tycker om att spela spel som de känner igen. I spelsortimentet hos till exempel online casino Vinnarum finns det flera spelautomater som är baserade på filmer som serier. Efter att spelare har registrerat sig kan de spela både i mobilen och på datorn och sortimentet uppdateras ofta. Nyligen släpptes Narcos video slot, som är baserad på den omtyckta Netflix-serien med samma namn. Utöver det finns spel som Vikings, Jumanji och Planet of the Apes. Samtidigt finns det spel som är baserade på band som Motörhead och karaktärer som Robin Hood och Sherlock Holms.

Är det här de sista försöken med tv-spelsfilmer? Svaret är nej. 2021 ska det komma en uppföljare till Tomb Raider och det ryktas redan om en Detective Pikachu 2. Men vem vet, den här gången kanske de lyckas bättre…

 

(English google translation)

A new attempt with games turning into films.
There are not many video game films that have received particularly good grades. Virtually none. It is rather that they usually rank from worst to not very bad.

After all these years, one can think that the film companies should have understood that television game films are hopeless projects. But over the past three years, several new game-based films have come out, most of which have still not been well received.

Better but not good
2016 was the year when it could have released a good video game movie. That’s when Assassin’s Creed was released with actors such as Michael Fassbender, Marion Cotillard and Jeremy Irons in the lead roles. Despite a budget of $ 123 million, it only reached 18% on Rotten Tomatoes and there were many who pointed out that it felt like the creators wanted too much. Last year came the new Lara Croft movie (more about it below) and in May Detective Pikachu was released. The film is not entirely based on a game, but since it is about Pokémons, it is included in the category. The film received mediocre reviews, many of which claim that it is Ryan Reynolds (who makes the voice to Pikachu) that makes the whole movie. Everyone who liked Deadpool 1 and 2 will have a good laugh, because the fluffy figure was similar to a mild version of the sarcastic anti-hero.

There are exceptions
There are cases where a video game movie has actually received better reviews than the game. Tomb Raider from last year, with Swedish Alicia Wikander as Lara Croft, was loosely based on the game series and got 5.46 / 10 in the rating of imdb. This is much higher rating than the new game Shadow of the Tomb Raider got. The film from 2018 was celebrated for its new thinking while still retaining the basic story. The game has been criticized for being the exact opposite. There will be a repetition of the games from 2013 and 2015 and there is very little news despite good graphics.

Greater success for movie games
Overall, it has been better for games based on movies. These are usually released in connection with the films and can either have the same action or be based on them. The game Jurassic World Evolution, which is based on the film from 2015, was released last year in connection with the new film Fallen Kingdom. This fall, the stand-alone game Star Wars Jedi: Fallen Order will be released just before the ninth episode is premiered.
It is clear that many enjoy playing games that they recognize. In the gaming range of, for example, online casino Vinnarum, there are several slot machines that are based on films as series. After players have registered, they can play both in the mobile and on the computer and the range is updated frequently. Recently, Narco’s video slot, which is based on the popular Netflix series of the same name, was released. In addition, there are games such as Vikings, Jumanji and Planet of the Apes. At the same time there are games that are based on bands like Motörhead and characters such as Robin Hood and Sherlock Holms.

Is this the last attempted TV game movie? The answer is no. 2021 there will be a sequel to Tomb Raider and it is already rumored of a Detective Pikachu 2. But who knows, this time maybe they succeed better …

About Philippe Antonio

My name is Philippe Antonio and I love movies! Have a movie collection that I wouldn't even trade for a new Ferrari (the gasoline is to expensive) ... I love to draw and have my art on another website Blackbrush.se. Besides that, I also love Gadgets and Zlatan ... well, football generally. I Founded this website for my comic figure at first but has lately just focused on movie/game news, reviews and that stuff. So hope you liked it!