5 tips på feelgood-filmer att se i vinter! (English translation in the article)

English translation further down.

Vintern kommer med allt större steg och vad är inte då ett passande tillfälle att introducera några tips på feelgood-filmer, som du kan krypa upp i soffan med. Varje films handling skiljer sig något från varandra, men en sak har de gemensamt vilket är förmågan att lyfta ditt humör. Även under de mest mörkaste dagarna nu i vinter. Vi vet vad filmer kan göra för ens tillstånd och här listar vi 5 må-bra filmer som kan lysa upp tillvaron i vintermörkret.

1. En Oväntad Vänskap (Intouchables)- 2012En fin berättelse om den unika vänskapen som växer fram mellan Driss, en ung man som precis kommit ut ur fängelset och blir tvungen att ta ett jobb som personlig assistent, och aristokraten Phillipe.

Mångmiljonären Philippe är förlamad efter en olycka och sitter i rullstol. Nu måste han anställa en ny assistent, och den enda som sticker ut bland de sökande är Driss, som till en början väldigt skeptiska till denna kombination.

Med tiden växer ett band mellan Driss och Phillippe och de lär saker av varandra. Driss karaktär och livsglädje gör intryck på Phillippe som i sin tur lär Driss en hel del om vett och etikett. En väldigt vacker och rörande berättelse som är baserad på en sann historia och en film som bara måste ses!

2. The Age of Adeline – 2015Adaline Bowman föddes 1908 och har både man och en dotter. Hon förlorar sin man i en tragisk olycka. År 1937 är hon ute och kör när bilen plötsligt åker av vägen och voltar in i en sjö. Adelines hjärta stannar och hon dör, men i samma ögonblick slår en blixt ner som väcker henne till liv igen och från den dagen står hennes ålder still vid 29 år. Hon får problem med myndigheterna angående sin identitet och får se sina nära och kära gå bort en efter en medan hon själv står kvar. På grund av sin hemlighet har hon genom åren inte tillåtit sig själv släppa någon inpå livet. En nyårsnatt träffar hon en man som komplicerar hennes tillvaro på många sätt. Kommer hon kunna avslöja sin hemlighet för honom? En charmig och romantisk film som lämnar en berörd och ger nya perspektiv på vad som är viktigt i livet.

3. Det Kan Hända Dig (It Could Happen to You)- 1994En hel del människor köper lotterikuponger eller prövar lyckan hos Casinomir, men väldigt få av dem förväntar sig faktiskt att vinna riktigt stort. Detta är inte fallet med polisen Charlie Lang, som lovar sin servitris Yvonne Biasi, att dela hälften av vilket pris han än vinner med sin lotterikupong, istället för dricks.

Till Charlies och alla andras överraskning, äger han dragningens vinnarlott och vinner 4 miljoner dollar, som han nu har lovat att dela med Yvonne. Även om han kunde ha ignorerat sitt löfte väljer Charlie att hålla sitt ord och ger Yvonne en dricks på 2 miljoner dollar.

Charlie är en sann modern Prins Charmig och Yvonne är en kärleksfull Askungen-liknande hjältinna med ett hjärta av guld. Det unika bandet mellan dem sker så naturligt och det är en väldigt vacker kärlekshistoria.

2. En Andra Chans (The Family Man)Vi lägger till ännu en Nicolas Cage-film i listan då denna romantiska komedi är väldigt passande i höstmörkret (även under juletider). Jack Campbell är en hårt arbetande, stenrik affärsman på Wallstreet som tvingar sina anställda att arbeta över på julafton.

Efter en händelse i en butik på julafton vaknar han plötsligt upp nästa morgon från att vara en rik ungkarl som njuter av sin Ferrari och sitt lyxliv- till en familjefar i förorten med fru och två barn. Han får en glimt av hur hans liv skulle sett ut som han hade stannat kvar hos sin flickvän som han lämnade för karriären för tretton år sedan. Han är fast och försöker desperat ta sig ur och tillbaka till sitt gamla liv, men med tiden förändras han och börjar sakta trivas i sin nya roll. En förtjusande film som handlar om prioriteringar i livet och väcker många tankar och känslor.

5. Sliding Doors – 1998En väldigt charmig och samtidigt filosofisk film som får en att tänka till en hel del. Denna brittiska romantiska drama-film handlar om Helen Quilley som får sparken från sin reklamfirma och är på väg hem. Här får vi ta del av två parallella världar som handlar om skillnaden av en bråkdels sekund. Hur livet skulle te sig om hon hann med detta tåg mot om hon skulle missa det. I den första versionen hinner hon hem i tid för att hitta sin pojkvän i säng med dennes älskarinna, flyttar ut, byter frisyr, startar eget och träffar på charmige James. I den andra versionen där hon missar tåget, hinner hon inte ta fast sin pojkvän i säng med en annan men förblir ändå misstänksam mot honom samtidigt som hon fortsätter bo ihop med honom. Hon tar ett jobb där hon levererar smörgåsar och träffar så småningom ändå James senare under andra omständigheter. Filmen Sliding Doors får oss att tänka på hur stor roll dessa bråkdelar av sekunder kan spela i våra liv och även om våra liv skulle se helt annorlunda ut om vi hade hunnit med det där tåget som vi missade…

Hoppas att du hittade något filmtips utifrån vår lista. Dessa filmer delar den otroliga förmågan att röra dig på ett betydande sätt.

 

Google Translation:

5 tips on feelgood movies to see this winter!

The winter comes with ever bigger steps and what is not then a suitable opportunity to introduce some tips on feelgood movies that you can crawl on the sofa with. Each movie’s action differs somewhat, but one thing they have in common is the ability to elevate your mood. Even during the darkest days now this winter. We know what movies can do for one’s license and here we list 5 great movies that can brighten up the life of the winter.

1. An Unexpected Friendship (Intouchables) – 2012
A nice story about the unique friendship that emerges between Driss, a young man who just got out of jail and has to take a job as a personal assistant, and the aristocrat Phillipe.
The multi-millionaire Philippe is paralyzed after an accident and is sitting in a wheelchair. Now he has to hire a new assistant, and the only one that stands out among the applicants is Driss, who initially very skeptical of this combination.
Over time, a band grows between Driss and Phillippe and they learn things from each other. Driss character and joy of life impress Phillippe, who, in turn, teaches Driss a lot about wisdom and labeling. A very beautiful and moving story based on a true story and a movie that just has to be seen!

2. The Age of Adeline – 2015
Adaline Bowman was born in 1908 and has both husband and daughter. She loses her husband in a tragic accident. In 1937, she is out driving when the car suddenly leaves the road and drives into a lake. Adeline’s heart stops and she dies, but at the same moment a lightning flashes that wakes her to life again and from that day her age is still at 29 years. She is having problems with the authorities regarding her identity and is seeing her loved ones go away one by one while she herself remains. Because of her secret, over the years, she has not allowed herself to let anyone in life. A New Year’s Eve she meets a man who complicates her existence in many ways. Will she be able to reveal his secret to him? A charming and romantic film that leaves one concerned and gives a new perspective on what is important in life.

3. It Could Happen To You – 1994
A lot of people buy lottery tickets or try the luck of Casino Experts Sweden, but very few of them actually expect to win really big. This is not the case with police Charlie Lang, who promises his waitress Yvonne Biasi, to share half of any prize he still wins with his lottery coupon, instead of drinking.
To Charlie and everyone else’s surprise, he owns the draw’s winning pot and wins $ 4 million, which he has promised to share with Yvonne. Even though he could have ignored his promise, Charlie chose to keep his word and give Yvonne a $ 2 million drink.
Charlie is a true modern Prince Charming and Yvonne is a loving cinderella-like heroine with a heart of gold. The unique band between them is so natural and it is a very beautiful love story.

2. A Second Chance (The Family Man)
We add another Nicolas Cage movie to the list, as this romantic comedy is very suitable in autumn darkness (even during Christmas season). Jack Campbell is a hardworking, rocky businessman on Wallstreet, forcing his employees to work over on Christmas Eve.
After an event in a Christmas store, he suddenly wakes up the next morning from being a rich bachelor who enjoys his Ferrari and his luxury life – to a family father in the suburb with wife and two children. He gets a glimpse of how his life would look like he had stayed with his girlfriend as he left for his career thirteen years ago. He is stuck and tries to desperately get back to his old life, but in time he changes and slowly begins to enjoy his new role. A delightful film that deals with the priorities of life and awakens many thoughts and feelings.

5. Sliding Doors – 1998
A very charming and at the same time philosophical film that makes one think about a lot. This British romantic drama film is about Helen Quilley who gets fired from his advertising company and is on his way home. Here we get to know two parallel worlds that deal with the difference of a fraction of a second. How life would be about her if she missed this train? In the first version, she finds her home in time to find her boyfriend in bed with her mistress, move out, change hairstyle, start her own and hit the charming James. In the second version where she misses the train, she can not hold his boyfriend to bed with another, but still remains suspicious of him while continuing to live with him. She takes a job where she delivers sandwiches and eventually meets James later under other circumstances. The movie Sliding Doors makes us think about how big these pieces of seconds can play in our lives and even if our lives would look completely different if we had gone with that train we missed …

Hope you found some movie tips from our list. 

About Philippe Antonio

My name is Philippe Antonio and I love movies! Have a movie collection that I wouldn't even trade for a new Ferrari (the gasoline is to expensive) ... I love to draw and have my art on another website Blackbrush.se. Besides that, I also love Gadgets and Zlatan ... well, football generally. I Founded this website for my comic figure at first but has lately just focused on movie/game news, reviews and that stuff. So hope you liked it!

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.